#13, St.99 S/K Boeng Trabaek

បទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា៖ ពន្ធសំខាន់ៗចំនួន 3

23-មករា
Tax Regulations for Cambodian Businesses

តើ​អ្នក​ជា​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​កំពុង​តស៊ូ​ក្នុង​ការ​រុករក​ពិភព​ដ៏​ស្មុគស្មាញ​នៃ​បទប្បញ្ញត្តិ​ពន្ធ​មែនទេ? ចាំមើលទៀត! នៅក្នុងការណែនាំដ៏ទូលំទូលាយនេះ យើងនឹងពន្យល់លម្អិតអំពី បទប្បញ្ញត្តិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវចំណេះដឹង និងឧបករណ៍ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាម និងធ្វើការសម្រេចចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលមានព័ត៌មានសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

ស្រមៃថាអាចរុករកទិដ្ឋភាពពន្ធកម្ពុជាដោយទំនុកចិត្ត ដោយដឹងច្បាស់ពីអ្វីដែលអ្នករំពឹងទុក និងវិធីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រពន្ធរបស់អ្នក។ ជាមួយនឹងការយល់ដឹងពីអ្នកជំនាញរបស់យើង និងការពន្យល់ជាជំហានៗសម្រាប់អ្នកដើម្បីយល់ពីបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា អ្នកនឹងទទួលបាននូវការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីបទប្បញ្ញត្តិពន្ធផ្សេងៗគ្នាដែលអនុវត្តចំពោះអាជីវកម្មរបស់អ្នក រួមទាំងពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) និងពន្ធកាត់ទុក។

ប៉ុន្តែនោះមិនមែនទាំងអស់ទេ។ យើងក៏នឹងដោះស្រាយចំណុចឈឺចាប់ទូទៅដែលម្ចាស់អាជីវកម្មជួបប្រទះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដូចជាការយល់ដឹងពី ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកពន្ធ ការគ្រប់គ្រងពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ និងការបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយការផ្លាស់ប្តូរបទប្បញ្ញត្តិ។ មិនថាអ្នកជាអ្នកចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច ឬសហគ្រាសដែលបានបង្កើតឡើងនោះទេ ការណែនាំនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់អំណាចដល់អ្នកជាមួយនឹងចំណេះដឹង និងឧបករណ៍ដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់បទបញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជាយ៉ាងងាយស្រួល។

សេចក្តីសង្ខេបខ្លីស្តីពីការយល់ដឹងអំពីបទប្បញ្ញត្តិពន្ធដារនៅកម្ពុជា

  1. ទទួលបានការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា និងបន្តអនុវត្តតាមច្បាប់។
  2. ស្វែងយល់អំពីប្រភេទពន្ធផ្សេងៗគ្នាដែលអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអនុវត្ត រួមទាំងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្ម ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម និងពន្ធកាត់ទុក។
  3. ស្វែងយល់អំពីកាតព្វកិច្ចពន្ធ និងកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់សម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា រួមទាំងដំណើរការចុះឈ្មោះ និងតម្រូវការពន្ធប្រចាំឆ្នាំ។
  4. ស្វែងយល់ពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រពន្ធរបស់អ្នក រួមទាំងការយល់ដឹងអំពីប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោក និងប្រាក់ចំណូលដែលមានប្រភពពីកម្ពុជា និងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាក់លាក់ដូចជាពន្ធនាំចូល និងនាំចេញ និងការយកពន្ធលើអចលនវត្ថុជាដើម។
E-LI One Finance Loan Banner English

តារាង​មាតិកា

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបទប្បញ្ញត្តិពន្ធកម្ពុជាសម្រាប់ធុរកិច្ចកម្ពុជា។

How economic development works

ប្រព័ន្ធ ពន្ធដារកម្ពុជា ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងការយល់ដឹងអំពីបទប្បញ្ញត្តិពន្ធដារ ដើម្បីដំណើរការប្រកបដោយជោគជ័យ និងគោរពតាមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងស្វែងយល់ពីទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនៃប្រព័ន្ធពន្ធកម្ពុជា និងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា។

ការយល់ដឹងអំពីប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធ/ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន

personal income tax calculation in cambodia

ប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធ ឬពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន គឺជាគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធដារកម្ពុជា។ វាសំដៅទៅលើចំនួនប្រាក់ចំណូលដែលរកបាន ដែលត្រូវបង់ពន្ធ។ ជាទូទៅ មានពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរគ្រប់រូប ជាមួយនឹងប្រាក់បំណាច់។ សម្រាប់អាជីវកម្ម ប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធរួមមានទាំងប្រាក់ចំណូលប្រភពពីកម្ពុជា និងប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធនិវាសនជន។ វាចាំបាច់សម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងការគណនាប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធរបស់ពួកគេឱ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកំណត់កាតព្វកិច្ចពន្ធអប្បបរមារបស់ពួកគេ។

ពន្ធ​លើ​ប្រាក់​ចំណូល​សាជីវកម្ម

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្ម គឺជាពន្ធដែលអាជីវកម្មត្រូវដឹង។ ខុសពី ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សរ៍ អត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្មនៅកម្ពុជាគឺ 20% សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលប្រតិបត្តិការក្នុងឧស្សាហកម្មដូចជា ធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ទូរគមនាគមន៍ អាកាសចរណ៍ ផលិតកម្មឧស្ម័នធម្មជាតិ ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេស និងថាមពល និង 30% សម្រាប់ឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតទាំងអស់។

ពន្ធ​សាជីវកម្ម​នេះ​អាច​អនុវត្ត​បាន​ចំពោះ​អ្នក​ជាប់​ពន្ធ​និវាសនជន និង​អ្នក​មិន​មាន​ទីលំនៅ​ដែល ​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងការយល់ដឹងពីរបៀបដែលពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្មត្រូវបានគណនា និងការកាត់កង និងការលើកលែងផ្សេងៗដែលមាន។

អត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្មគឺផ្អែកលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងការគណនា និងរាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមច្បាប់ពន្ធ។ ការខកខានក្នុងការបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្ម ឬដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធមិនត្រឹមត្រូវអាចបណ្តាលឱ្យមានការពិន័យ និងផលវិបាកផ្នែកច្បាប់សម្រាប់អាជីវកម្ម។ ដូច្នេះ អាជីវកម្មគួរតែធ្វើការជាមួយអ្នកជំនាញពន្ធដារដែលមានបទពិសោធន៍ ដើម្បីគ្រប់គ្រងកាតព្វកិច្ចពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្មរបស់ពួកគេឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព។

ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម (VAT)

ធាតុសំខាន់មួយទៀតនៃប្រព័ន្ធពន្ធកម្ពុជាគឺ ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម (VAT)។ អាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រូវបានអនុវត្តចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ និងសេវាកម្មភាគច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ អត្រាពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមស្តង់ដារគឺ 10% ។ ទំនិញ និងសេវាកម្មមួយចំនួនត្រូវបានលើកលែងពីអាករលើតម្លៃបន្ថែម ដូចជា អាហារមូលដ្ឋាន និងសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត។ ការចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រូវបានទាមទារសម្រាប់អាជីវកម្មដែលមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំលើសពីកម្រិត $37,500 ហើយពួកគេតម្រូវឱ្យគិតថ្លៃ និងប្រមូលពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមលើការលក់របស់ពួកគេ។

អាជីវកម្មក៏អាចទាមទារឥណទានពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមលើការទិញ និងការចំណាយរបស់ពួកគេផងដែរ។ សរុបមក អាករលើតម្លៃបន្ថែមដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងជាទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃប្រព័ន្ធពន្ធរបស់ប្រទេស។ អាជីវកម្មគួរតែធានាថាពួកគេយល់អំពីតម្រូវការពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ឧស្សាហកម្មជាក់លាក់របស់ពួកគេ និងគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា។

ពន្ធ និងកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗ

ក្រៅពីពន្ធបុគ្គល ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្ម និងអាករលើតម្លៃបន្ថែម មានពន្ធ និងអាករមួយចំនួនទៀតដែលអាជីវកម្មត្រូវពិចារណា។ ទាំងនេះរួមមាន ពន្ធនាំចូល ពន្ធនាំចេញ និងពន្ធគយ។ ពន្ធនាំចូល និងអាករនាំចេញ ត្រូវបង់លើការនាំចូល និងនាំចេញទំនិញរៀងៗខ្លួន។ ពន្ធអាករត្រូវបានដាក់លើទំនិញជាក់លាក់ដូចជាថ្នាំជក់ គ្រឿងស្រវឹង និងផលិតផលប្រេង។ ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់នៃការយកពន្ធ និងកាតព្វកិច្ចទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាជីវកម្មដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនាំចូល ឬនាំចេញ។

ពន្ធសំខាន់ទី១៖ ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្មនៅកម្ពុជា

corporate tax cambodia

ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្ម គឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃការយកពន្ធសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជុំវិញពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្ម គឺចាំបាច់ណាស់ក្នុងការធានាការអនុលោមតាមច្បាប់ និងជៀសវាងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែលអាចកើតមាន។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងស្វែងយល់ពីគោលគំនិត អត្រាការប្រាក់ និងតម្រូវការសំខាន់ៗទាក់ទងនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្មនៅកម្ពុជា។

និយមន័យនៃពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្ម

ដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្ម គឺជាពន្ធដែលកំណត់លើប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬអង្គការដែលបានចុះបញ្ជី និងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ចំនួន​ពន្ធ​នេះ​ត្រូវ​បាន​យក​ទៅ​លើ​ប្រាក់​ចំណេញ​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​រក​បាន​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​បង់​ពន្ធ​ជាក់លាក់។ 

អត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្ម

អត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្មនៅកម្ពុជាគឺ 30% ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មានការលើកលែង និងការលើកទឹកចិត្តមួយចំនួនដែលមានសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម និងវិស័យជាក់លាក់ ដែលផ្តល់ឱកាសសម្រាប់ការកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធ។ វាជាការគួរពិគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញពន្ធដារ ឬអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (GDT) ដើម្បីស្វែងយល់ថាតើអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អត្រាពន្ធអនុគ្រោះ ឬការលើកទឹកចិត្តដែរឬទេ។ វានឹងជួយអ្នកឱ្យយល់កាន់តែច្បាស់អំពីបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជាតាមរយៈ GDT ។

ការគណនាប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធ

ការ គណនាប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធសម្រាប់អង្គភាពសាជីវកម្មនៅកម្ពុជា គឺផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោករបស់ក្រុមហ៊ុន។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា ចំណូល​ដែល​បាន​មក​ពី​ប្រភព​ទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រទេស​ត្រូវ​ជាប់​ពន្ធ។ អាជីវកម្មត្រូវបានទាមទារដើម្បីរក្សាកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវ និងគោរពតាមស្តង់ដារគណនេយ្យដែលកំណត់ដោយ GDT ។

ដើម្បីគណនាប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធ អាជីវកម្មត្រូវកាត់ការចំណាយដែលអាចអនុញ្ញាតបានពីចំណូលសរុបរបស់ពួកគេ។ ការចំណាយទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលការចំណាយទាក់ទងនឹងការផលិត ឬការផ្តល់ទំនិញ និងសេវាកម្ម ប្រាក់ឈ្នួល និងប្រាក់ខែ ការចំណាយលើការជួល និងពន្ធដែលបានបង់។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការថែរក្សាឯកសារត្រឹមត្រូវ និងភស្តុតាងគាំទ្រសម្រាប់ការចំណាយកាត់ទុកទាំងអស់។

កាតព្វកិច្ច និងការអនុលោមតាមច្បាប់សម្រាប់ពន្ធសាជីវកម្ម

អាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីជាអ្នកជាប់ពន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជា តម្រូវឱ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយចំនួន ដើម្បីអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្ម។ កាតព្វកិច្ចទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលៈ

  1. លេខអត្តសញ្ញាណសារពើពន្ធ (TIN)៖ អាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវតែទទួលបាន TIN ពី GDT ដែលបម្រើជាអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណតែមួយគត់សម្រាប់គោលបំណងពន្ធ។ លេខនេះគួរតែត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងការឆ្លើយឆ្លង និងឯកសារទាក់ទងនឹងពន្ធទាំងអស់។
  2. ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ និងការរក្សាកំណត់ត្រា៖ អាជីវកម្មត្រូវតែរក្សាកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យ រួមទាំងតារាងតុល្យការ របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល និងឯកសារទាក់ទងនឹងពន្ធ។ កំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះគួរតែត្រូវបានរក្សាទុកសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយ ដូចដែលបានបញ្ជាក់ដោយ GDT ។
  3. ការ​ដាក់​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ៖ អាជីវកម្ម​តម្រូវ​ឱ្យ​ដាក់​លិខិត​ប្រកាស​ពន្ធ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ ដោយ​ប្រកាស​ពី​ចំណូល​ជាប់​ពន្ធ​និង​ការ​ចំណាយ​របស់​ខ្លួន។ ដំណើរការនេះអាចមានភាពស្មុគ្រស្មាញ និងចំណាយពេលច្រើន ដែលទាមទារឱ្យមានកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុលម្អិត និងការគណនាត្រឹមត្រូវ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការមិនដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធឱ្យបានត្រឹមត្រូវអាចបណ្តាលឱ្យមានការពិន័យ និងការផាកពិន័យពីសេវាចំណូលផ្ទៃក្នុង (IRS) ឬអាជ្ញាធរពន្ធផ្សេងទៀត។

ដូច្នេះ អាជីវកម្មតែងតែស្វែងរកជំនួយពីគណនេយ្យករដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ឬសេវាកម្មរៀបចំពន្ធ ដើម្បីធានាថាការបង់ពន្ធរបស់ពួកគេត្រូវបានដាក់ជូនយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា។ នេះជួយជៀសវាងផលវិបាកផ្នែកច្បាប់ និងហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចកើតមាន និងធានាការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធ។ យើង​នឹង​ស្វែងយល់​បន្ថែម​អំពី​ការអនុលោម​តាម​ពន្ធដារ​នៅ​ផ្នែក​បន្ទាប់ ដើម្បី​ឱ្យ​អ្នក​យល់​កាន់តែ​ច្បាស់​អំពី​បទប្បញ្ញត្តិ​ពន្ធ​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​កម្ពុជា។

ពន្ធសំខាន់ទី 2៖ ការយល់ដឹងអំពីបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា៖ ប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោក និងប្រាក់ចំណូលពីប្រភពកម្ពុជា

នៅពេលនិយាយអំពីការយកពន្ធសម្រាប់ធុរកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីគោលគំនិតនៃប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោក និងប្រាក់ចំណូលដែលមានប្រភពមកពីកម្ពុជា។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកំណត់កាតព្វកិច្ចពន្ធរបស់អាជីវកម្មដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេស ឬក្រៅប្រទេសកម្ពុជា។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងសិក្សាឱ្យស៊ីជម្រៅទៅក្នុងគោលគំនិតទាំងនេះ ដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការយល់ដឹងដ៏ទូលំទូលាយមួយ។

ការកំណត់ប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោក

ប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោក សំដៅលើប្រាក់ចំណូលសរុបដែលអ្នកជាប់ពន្ធរកបានពីគ្រប់ប្រភព ដោយមិនគិតពីថាតើវាបង្កើតក្នុង ឬក្រៅប្រទេសកម្ពុជានោះទេ។ ក្នុងនាមជាអ្នកជាប់ពន្ធនិវាសនជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកត្រូវប្រកាស និងបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោករបស់អ្នក។

គួរកត់សំគាល់ថា ប្រព័ន្ធពន្ធដារកម្ពុជាអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទឹកដី ដែលមានន័យថា មានតែចំណូលពីប្រភពកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបង់ពន្ធក្នុងប្រទេស។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីកំណត់ការទទួលខុសត្រូវពន្ធរួម អាជ្ញាធរតម្រូវឱ្យអ្នកជាប់ពន្ធបង្ហាញប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោករបស់ពួកគេ។

កំណត់ប្រាក់ចំណូលប្រភពកម្ពុជា។

Phnom Penh landmark

ម្យ៉ាងវិញទៀត ចំណូល​ដែល​មាន​ប្រភព​ពី​កម្ពុជា សំដៅ​លើ ​ចំណូល​ដែល​បាន​បង្កើត​នៅ​ក្នុង​ព្រំដែន​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីសកម្មភាពដែលធ្វើឡើងក្នុងប្រទេស ឬពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាអាចរួមបញ្ចូលប្រភពផ្សេងៗដូចជា ប្រាក់ចំណេញអាជីវកម្ម ប្រាក់ចំណូលការងារ ចំណូលពីការជួលអចលនវត្ថុ និងប្រាក់ចំណេញដើមទុនពីការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ការស្វែងយល់ពីភាពខុសគ្នារវាងប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោក និងប្រាក់ចំណូលពីប្រភពកម្ពុជា គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ តាមរយៈការកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងរាយការណ៍ឱ្យបានត្រឹមត្រូវនូវប្រាក់ចំណូលដែលមានប្រភពពីកម្ពុជា អ្នកអាចធានាបាននូវការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធដារ និងជៀសវាងការពិន័យដែលអាចកើតមាន។

ការយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោក និងប្រាក់ចំណូលពីប្រភពកម្ពុជា។

អត្រាពន្ធដែលបានអនុវត្តចំពោះប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោក និងប្រាក់ចំណូលដែលមានប្រភពពីកម្ពុជាអាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើកត្តាផ្សេងៗ។ សម្រាប់ប្រាក់ចំណូលដែលមានប្រភពមកពីកម្ពុជា អត្រាពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្មស្តង់ដារពី 20% ទៅ 30% ជាធម្មតាអាចអនុវត្តបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អត្រានេះអាចប្រែប្រួលសម្រាប់ឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ ឬប្រភេទអ្នកជាប់ពន្ធ។

ម្យ៉ាងវិញទៀត ការយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោកគិតគូរពីអត្រាពន្ធរបស់ប្រទេសដែលប្រាក់ចំណូលត្រូវបានបង្កើត។ ប្រសិនបើអ្នកមានប្រាក់ចំណូលដែលបានបង្កើតនៅខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជា វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ស្តីពីពន្ធដារ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃយុត្តាធិការជាក់លាក់នោះ ដើម្បីធានាបាននូវរបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវ និងការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចពន្ធក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។

“ការដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងប្រាក់ចំណូលទូទាំងពិភពលោក និងប្រាក់ចំណូលពីប្រភពកម្ពុជា គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មដែលរុករកទិដ្ឋភាពពន្ធកម្ពុជា”។

ពន្ធសំខាន់ទី 3៖ ការយល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម (VAT)

Value added tax (VAT)

ប្រព័ន្ធពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) គឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃបទប្បញ្ញត្តិពន្ធកម្ពុជា ដែលអាជីវកម្មត្រូវយល់។ អាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រូវបានអនុវត្តចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ និងសេវាកម្មភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយត្រូវបានប្រមូលដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (GDT)។ ផ្នែកនេះនឹងផ្តល់នូវការពន្យល់ស៊ីជម្រៅអំពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធ VAT ដំណើរការ និងផលប៉ះពាល់របស់វាសម្រាប់អាជីវកម្ម ដូច្នេះអ្នកអាចមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា។

តើ VAT គឺជាអ្វី ហើយតើវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

VAT គឺជាពន្ធបន្ថែមដែលត្រូវបានដាក់លើតម្លៃបន្ថែមនៅដំណាក់កាលនីមួយៗនៃសង្វាក់ផលិតកម្ម និងចែកចាយ។ វាគឺជាពន្ធផ្ទាល់ដែលកំណត់ដោយផ្អែកលើភាពខុសគ្នារវាងការបញ្ចូល (ការទិញ) និងទិន្នផល (លក់) VAT ។

អាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីតម្រូវឱ្យគិតថ្លៃពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមលើការលក់របស់ពួកគេ ហើយអាចទាមទារឥណទានពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមលើការទិញរបស់ពួកគេ ដោយមានប្រសិទ្ធភាពផ្ទេរបន្ទុកពន្ធដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។

ការចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែម និងកម្រិតកំណត់

អាជីវកម្មដែលមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំលើសពីកម្រិតជាក់លាក់មួយ គឺតម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះសម្រាប់គោលបំណង VAT ។ កម្រិតបច្ចុប្បន្នសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជាគឺ $37,500 ។ ប្រសិនបើចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់អាជីវកម្មលើសពីចំនួននេះ ពួកគេត្រូវតែចុះឈ្មោះសម្រាប់ VAT និងគិតថ្លៃ VAT លើការលក់របស់ពួកគេ។

វាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងការត្រួតពិនិត្យចំណូលប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេ និងចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែមនៅពេលដែលពួកគេលើសពីកម្រិតកំណត់ ដើម្បីគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា។

អត្រាពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម

អត្រាពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមស្តង់ដារនៅកម្ពុជាគឺ 10% ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទំនិញ និងសេវាកម្មមួយចំនួនអាចនឹងត្រូវទទួលរងនូវអត្រាការប្រាក់ ឬការលើកលែងផ្សេងៗ។ វាចាំបាច់សម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងការកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវអត្រាពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមដែលអាចអនុវត្តបានសម្រាប់ផលិតផល ឬសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។

បញ្ចូលឥណទានពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម

អាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីអាចទាមទារឥណទានពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមលើការទិញរបស់ពួកគេ ដោយកាត់បន្ថយចំនួនអាករលើតម្លៃបន្ថែមដែលពួកគេជំពាក់អាជ្ញាធរពន្ធដារយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការថែរក្សាកំណត់ត្រាត្រឹមត្រូវ និងឯកសារនៃការចំណាយដែលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មទាំងអស់ ដើម្បីធានាបាននូវការទាមទារត្រឹមត្រូវសម្រាប់ឥណទានអាករលើតម្លៃបន្ថែម។

វិក្កយបត្រ VAT និងការរក្សាកំណត់ត្រា

VAT invoices example

អាជីវកម្មត្រូវតែចេញវិក្កយបត្រអាករលើតម្លៃបន្ថែមសម្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ជាប់ពន្ធទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងដល់អតិថិជន។ វិក្កយបត្រទាំងនេះគួរតែមានព័ត៌មានជាក់លាក់ ដូចជាឈ្មោះ អាសយដ្ឋាន លេខអត្តសញ្ញាណពន្ធ និងចំនួនអាករដែលត្រូវគិតថ្លៃរបស់អាជីវកម្ម។

ការរក្សាកំណត់ត្រាល្អគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការគាំទ្រការទាមទារ VAT និងការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា។ អាជីវកម្មគួរតែរក្សាកំណត់ត្រាត្រឹមត្រូវនៃប្រតិបត្តិការ និងវិក្កយបត្រដែលទាក់ទងនឹង VAT ទាំងអស់។

ត្រឡប់ VAT និងការទូទាត់

អាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីគឺតម្រូវឱ្យដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមតាមកាលកំណត់ ជាធម្មតាប្រចាំខែ ឬប្រចាំត្រីមាសទៅអាជ្ញាធរពន្ធដារ។ លទ្ធផលទាំងនេះសង្ខេបអំពីអាករលើតម្លៃបន្ថែមដែលបានគិតលើការលក់ និងអាករលើតម្លៃបន្ថែមដែលបានបង់លើការទិញ។

ទំនួលខុសត្រូវអាករលើតម្លៃបន្ថែមណាមួយត្រូវតែបង់ទៅឱ្យអាជ្ញាធរពន្ធដារក្នុងរយៈពេលកំណត់ ដើម្បីជៀសវាងការពិន័យ ឬគិតការប្រាក់។

សវនកម្មពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម និងការអនុលោមតាមច្បាប់

សវនកម្ម និងការអនុលោមតាមអាករលើតម្លៃបន្ថែម សំដៅលើដំណើរការនៃការធានាថាអាជីវកម្មកំពុងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទប្បញ្ញត្តិ និងតម្រូវការដែលកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម (VAT)។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើសវនកម្មជាទៀងទាត់ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពពេញលេញនៃរបាយការណ៍ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម ក៏ដូចជាការធានាថាអាជីវកម្មត្រូវគោរពតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមទាំងអស់។

ក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម អាជ្ញាធរពន្ធដារអាចពិនិត្យមើលកំណត់ត្រាអាករលើតម្លៃបន្ថែម វិក្កយបត្រ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីធានាថាចំនួនអាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រឹមត្រូវត្រូវបានប្រមូល និងបញ្ជូនមកវិញ។ ពួកគេក៏អាចវាយតម្លៃទិដ្ឋភាពផ្សេងៗនៃប្រតិបត្តិការរបស់អាជីវកម្ម ដូចជាការបញ្ចូល និងទិន្នផល VAT ការបង្វិលសង VAT និងការអនុលោមតាមកាលបរិច្ឆេទនៃការដាក់បញ្ចូល VAT។

អាជីវកម្មមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាកំណត់ត្រាអាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញ ក៏ដូចជាការបំពេញពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម និងធ្វើការទូទាត់ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមទាន់ពេលវេលា។ ការខកខានក្នុងការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមអាចបណ្តាលឱ្យមានការពិន័យ ការផាកពិន័យ និងផលវិបាកផ្សេងទៀត។

ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមអាករលើតម្លៃបន្ថែម អាជីវកម្មគួរតែបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមដែលពាក់ព័ន្ធ រក្សាកំណត់ត្រាអាករលើតម្លៃបន្ថែមលម្អិត និងធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងជាប្រចាំអំពីដំណើរការអាករលើតម្លៃបន្ថែមរបស់ពួកគេ។ វាក៏អាចមានប្រយោជន៍ផងដែរក្នុងការស្វែងរកការណែនាំពីអ្នកជំនាញពន្ធដារ ឬអ្នកប្រឹក្សាដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមអាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រឹមត្រូវ។

ការយកពន្ធលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាក់លាក់

នៅក្នុងអាណាចក្រនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ការយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ពន្ធគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ធានាការអនុលោមភាព និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ប្រព័ន្ធពន្ធដាររបស់កម្ពុជាមានបទប្បញ្ញត្តិជាក់លាក់ដែលអនុវត្តចំពោះប្រភេទប្រតិបត្តិការផ្សេងៗ។ ផ្នែកនេះនឹងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃច្បាប់ពន្ធដារសម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាក់លាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

កាតព្វកិច្ចនាំចូល និងនាំចេញ

ពន្ធនាំចូល និងនាំចេញដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចូលទំនិញត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនាំចូលដោយផ្អែកលើតម្លៃទីផ្សារនៃទំនិញ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត អាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការនាំចេញទំនិញអាចមានសិទ្ធិទទួលបានការលើកទឹកចិត្ត ឬការលើកលែងពន្ធមួយចំនួន។

នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនទាក់ទងនឹងពន្ធនាំចូល និងនាំចេញ៖

ពន្ធនាំចូលត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើតម្លៃគយ ដែលជាតម្លៃសរុបនៃទំនិញ រួមទាំងការដឹកជញ្ជូន និងការធានារ៉ាប់រង។

ពន្ធលើការនាំចេញជាទូទៅមិនអាចអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ ដោយមានករណីលើកលែងចំពោះទំនិញមួយចំនួនដូចជាឈើ ឬធនធានធម្មជាតិ។

អាជីវកម្មគួរតែធានាថាពួកគេអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិជាក់លាក់ និងតម្រូវការឯកសារ នៅពេលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនាំចូល ឬនាំចេញ។

ពន្ធគយ និងពន្ធផ្សេងៗទៀត

បន្ថែមពីលើពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្ម និងទម្រង់ពន្ធផ្សេងទៀត អាជីវកម្មដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដឹងអំពីពន្ធលើប្រាក់ចំណូល និងពន្ធផ្សេងទៀតដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ។ ការយល់ដឹងអំពីពន្ធទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការបន្តអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា។

ពន្ធអាករគឺជាទម្រង់នៃពន្ធប្រយោលដែលប្រមូលបានលើទំនិញ និងសេវាកម្មជាក់លាក់ ដូចជាទំនិញប្រណីត គ្រឿងស្រវឹង ថ្នាំជក់ និងផលិតផលប្រេង។

អត្រាពន្ធអាករប្រែប្រួលអាស្រ័យលើប្រភេទទំនិញ និងសេវាកម្ម។ ជាធម្មតាវាត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើបរិមាណ តម្លៃ ឬលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ផ្សេងទៀត។

អាជីវកម្មដែលចូលរួមក្នុងការផលិត នាំចូល ឬលក់ទំនិញ ឬសេវាកម្មដែលអាចកាត់ចេញបាន គឺតម្រូវឱ្យបង់ពន្ធអាករ។

ការវាយតម្លៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់គោលបំណងពន្ធ

នៅពេលនិយាយអំពីការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា ការមានការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់។ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រឹមត្រូវ មិនត្រឹមតែជួយអ្នកក្នុងការគណនាត្រឹមត្រូវ និងរាយការណ៍ពីកាតព្វកិច្ចពន្ធរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ធានាឱ្យអ្នកកំពុងបង្កើនអត្ថប្រយោជន៍ពន្ធរបស់អ្នក និងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការពិន័យ ឬសវនកម្មផងដែរ។

រក្សាកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវ។

ការរក្សាកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានហ្មត់ចត់ និងទាន់សម័យ គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ។ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការតាមដានរាល់ប្រាក់ចំណូល ការចំណាយ ទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុលដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការរក្សាកំណត់ត្រានៃវិក្កយបត្រ បង្កាន់ដៃ របាយការណ៍ធនាគារ ការបញ្ជាទិញ និងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

អនុវត្តប្រព័ន្ធគណនេយ្យដែលអាចទុកចិត្តបាន។

ការមានប្រព័ន្ធគណនេយ្យដែលអាចទុកចិត្តបានគឺចាំបាច់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ពិចារណាលើការប្រើប្រាស់កម្មវិធីគណនេយ្យ ឬជួលអ្នកគណនេយ្យដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីជួយអ្នករក្សាកំណត់ត្រាត្រឹមត្រូវ និងធានាបាននូវការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា។ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគណនេយ្យត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចបង្កើតរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ តាមដានលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល និងវិភាគសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជីវកម្មអ្នក។

បែងចែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន និងអាជីវកម្ម

ដើម្បីធានាបាននូវរបាយការណ៍ត្រឹមត្រូវ និងការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធដារសម្រាប់ធុរកិច្ចកម្ពុជា វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបែងចែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន និងអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ បើកគណនីធនាគារអាជីវកម្មដែលខិតខំប្រឹងប្រែង ហើយប្រើវាទាំងស្រុងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដែលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្ម។ ការបំបែកនេះធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលក្នុងការតាមដានការចំណាយអាជីវកម្ម និងការពារការភ័ន្តច្រឡំអំឡុងពេលរៀបចំពន្ធ។

ផ្សះផ្សាគណនីឱ្យបានទៀងទាត់

ការផ្សះផ្សាគណនីហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក ដូចជារបាយការណ៍ធនាគារ និងរបាយការណ៍កាតឥណទាន ជាប្រចាំគឺជាការអនុវត្តចាំបាច់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវ។ ដំណើរការនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រៀបធៀបប្រតិបត្តិការដែលបានកត់ត្រារបស់អ្នកជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អ្នក ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណភាពខុសគ្នា ឬកំហុសណាមួយ។ តាមរយៈការធ្វើដូចនេះ អ្នកអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងកែតម្រូវកំហុសឆ្គងណាមួយបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ដោយធានាថាកំណត់ត្រាហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនៅតែមានភាពត្រឹមត្រូវ និងអាចទុកចិត្តបាន។

ស្វែងរកការណែនាំប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

ការរុករកភាពស្មុគស្មាញនៃបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជាអាចជាបញ្ហាប្រឈម ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកមិនស៊ាំជាមួយប្រព័ន្ធពន្ធកម្ពុជា។ ការចូលរួមសេវាកម្មរបស់អ្នកជំនាញពន្ធដារដែលមានសមត្ថភាព ឬគណនេយ្យករអាចផ្តល់នូវជំនាញ និងការណែនាំដ៏មានតម្លៃ ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា។ ពួកគេអាចជួយអ្នកឱ្យយល់ និងអនុវត្តច្បាប់ពន្ធដែលពាក់ព័ន្ធ កំណត់អត្តសញ្ញាណការកាត់ពន្ធ ឬឥណទានដែលមានសក្តានុពល និងធ្វើឱ្យយុទ្ធសាស្រ្តរៀបចំផែនការពន្ធរបស់អ្នកកាន់តែប្រសើរឡើង។

រក្សាព័ត៌មាន និងអប់រំ

បទប្បញ្ញត្តិពន្ធ និងច្បាប់អាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរតាមកាលកំណត់។ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងជូនដំណឹងអំពីវិសោធនកម្ម ឬការកែប្រែណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់កាតព្វកិច្ចពន្ធរបស់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ប្រឹក្សាជាទៀងទាត់អំពីប្រភពដែលអាចទុកចិត្តបាន ចូលរួមសិក្ខាសាលា ឬសិក្ខាសាលាស្តីពីពន្ធ និងជាវព្រឹត្តិបត្រពន្ធដារដែលអាចទុកចិត្តបាន ឬការបោះពុម្ពផ្សាយ ដើម្បីរក្សាបាននូវការរីកចម្រើនចុងក្រោយបំផុតនៃពន្ធ។

ការអនុលោមតាមច្បាប់ និងកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍

ការអនុលោមតាមច្បាប់ និងកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ធុរកិច្ចកម្ពុជា ដើម្បីធានាបាននូវការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទប្បញ្ញត្តិពន្ធដារ និងរក្សាជំហរដ៏ល្អជាមួយអាជ្ញាធរពន្ធដារ។ ការយល់ដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចទាំងនេះគឺចាំបាច់សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុត្រឹមត្រូវ និងជៀសវាងការពិន័យដែលអាចកើតមាន ឬបញ្ហាផ្លូវច្បាប់។ នៅក្នុងផ្នែកនេះ យើងនឹងពិនិត្យមើលលើការអនុលោមតាមច្បាប់ និងតម្រូវការរាយការណ៍សំខាន់ៗ ដែលអាជីវកម្មត្រូវការដើម្បីបំពេញ ដើម្បីបន្តអនុលោមតាមប្រព័ន្ធពន្ធកម្ពុជា។

លេខអត្តសញ្ញាណពន្ធ (TIN)៖

ដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អ្នកជាប់ពន្ធគ្រប់រូបត្រូវទទួលបានលេខអត្តសញ្ញាណសារពើពន្ធ (TIN) ពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (GDT)។

TIN បម្រើជាឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណតែមួយគត់សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធ ហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពទាក់ទងនឹងពន្ធទាំងអស់ រួមទាំងការរាយការណ៍កាតព្វកិច្ច និងអន្តរកម្មជាមួយអាជ្ញាធរពន្ធ។

ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ពន្ធ៖

នៅពេលដែលអាជីវកម្មទទួលបាន TIN វាត្រូវតែចុះឈ្មោះជាមួយ GDT សម្រាប់ប្រភេទពន្ធជាក់លាក់ដោយផ្អែកលើលក្ខណៈនៃប្រតិបត្តិការរបស់វា។ ទាំងនេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្ម ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) និងពន្ធកាត់ទុក ជាដើម។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកំណត់ប្រភេទពន្ធដែលសមស្រប និងចុះបញ្ជីស្របតាមកាតព្វកិច្ចពន្ធដែលទាក់ទងនឹងសកម្មភាពអាជីវកម្មជាក់លាក់។

របបប្រកាសខ្លួនឯង៖

បទប្បញ្ញត្តិពន្ធកម្ពុជាអនុវត្តតាមរបបប្រកាសដោយខ្លួនឯង ដែលមានន័យថា អ្នកជាប់ពន្ធមានទំនួលខុសត្រូវលើការវាយតម្លៃ និងប្រកាសបំណុលពន្ធរបស់ខ្លួនឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

អាជីវកម្មត្រូវរក្សាការកត់ត្រាឱ្យបានហ្មត់ចត់នៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ រួមទាំងការលក់ ការទិញ និងការចំណាយ ដើម្បីគណនាប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធរបស់ពួកគេឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

កាលបរិច្ឆេទ​នៃ​ការ​បំពេញ​ការ​បង់​ពន្ធ៖

អាជីវកម្មត្រូវតែគោរពតាមកាលកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់សម្រាប់ការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធ និងធ្វើការបង់ពន្ធ។ ថ្ងៃផុតកំណត់ទាំងនេះអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើប្រភេទពន្ធ និងរបបរបស់អ្នកជាប់ពន្ធ។

ការខកខានមិនបានបំពេញតាមកាលកំណត់អាចបណ្តាលឱ្យមានការផាកពិន័យ និងការគិតការប្រាក់ ដែលធ្វើឱ្យវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងការបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយនឹងតម្រូវការនៃការដាក់ឯកសារ និងបំពេញឱ្យទាន់ពេលវេលា។

ឯកសារ និងកំណត់ត្រា៖

អាជីវកម្មត្រូវបានទាមទារដើម្បីរក្សាកំណត់ត្រា និងឯកសារគាំទ្រយ៉ាងហោចណាស់ 10 ឆ្នាំគិតចាប់ពីចុងឆ្នាំពន្ធ។ កំណត់ត្រាទាំងនេះគួរតែរួមបញ្ចូលរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ វិក្កយបត្រ បង្កាន់ដៃ និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

ការរក្សាកំណត់ត្រាត្រឹមត្រូវធានាបាននូវតម្លាភាព សម្របសម្រួលសវនកម្ម និងផ្តល់ភស្តុតាងនៃការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍៖

អាជីវកម្មត្រូវរៀបចំ និងដាក់របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុស្របតាមស្តង់ដារគណនេយ្យដែលកំណត់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។

វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាថារបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវអំពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុ ប្រតិបត្តិការ និងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អាជីវកម្មសម្រាប់រយៈពេលរបាយការណ៍។ ព័ត៌មាននេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងវិនិយោគិន ម្ចាស់បំណុល និងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងអំពីអាជីវកម្ម។

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុជាធម្មតារួមមានតារាងតុល្យការ របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល របាយការណ៍លំហូរសាច់ប្រាក់ និងកំណត់ចំណាំចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ។ ឯកសារទាំងនេះផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅដ៏ទូលំទូលាយនៃសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាជីវកម្ម ហើយមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការវាយតម្លៃប្រាក់ចំណេញ សាច់ប្រាក់ងាយស្រួល និងដំណោះស្រាយរបស់វា។

ដូច្នេះ អាជីវកម្មត្រូវតែផ្តល់អាទិភាពដល់ការរៀបចំ និងការបញ្ជូនរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ស្របតាមស្តង់ដារគណនេយ្យ ដើម្បីរក្សាគណនេយ្យភាព តម្លាភាព និងទំនុកចិត្តជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធរបស់ពួកគេ។

ការពិន័យ និងផលវិបាកចំពោះការមិនគោរពតាម

Penalty for non compliance

នៅពេលនិយាយអំពី បទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីការដាក់ពិន័យ និងផលវិបាកនៃការមិនគោរពតាម។ អាជ្ញាធរ​ពន្ធដារ​កម្ពុជា​ចាត់​ទុក​ការ​មិន​គោរព​ច្បាប់​យ៉ាង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ និង​បាន​អនុវត្ត​វិធានការ​តឹងរ៉ឹង​ដើម្បី​ធានា​ថា​អាជីវកម្ម​ត្រូវ​គោរព​ច្បាប់​ពន្ធដារ។ ចូរ​យើង​ស្វែងយល់​ពី​ទោសទណ្ឌ និង​ផល​វិបាក​ដោយ​លម្អិត៖

ការបំពេញបែបបទយឺតយ៉ាវ ឬការមិនបំពេញឯកសារបង់ពន្ធ

ការខកខានក្នុងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធរបស់អ្នកទាន់ពេល ឬមិនដាក់ឯកសារទាំងអស់អាចនាំឱ្យមានការពិន័យយ៉ាងសំខាន់។ ការពិន័យត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើភាគរយនៃពន្ធដែលត្រូវបង់ និងកើនឡើងជាមួយនឹងការពន្យារពេលរៀងរាល់ខែ។ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការរៀបចំ និងបំពេញតាមកាលកំណត់ ដើម្បីជៀសវាងបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនចាំបាច់។

ព័ត៌មានមិនច្បាស់លាស់ ឬមិនពេញលេញ

ការផ្តល់ព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពេញលេញលើការបង់ពន្ធរបស់អ្នកអាចបណ្តាលឱ្យមានការពិន័យ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាថាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលបានផ្តល់គឺត្រឹមត្រូវ ពេញលេញ និងគាំទ្រដោយឯកសារពាក់ព័ន្ធ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូល ការចំណាយ ការកាត់កង និងព័ត៌មានពន្ធពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលទាប

ការរាយការណ៍​មិន​បាន​ប្រាក់​ចំណូល​គឺជា​បទល្មើស​ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយ​អាច​មាន​លទ្ធផល​ធ្ងន់ធ្ងរ។ ប្រសិនបើអ្នកខកខានក្នុងការរាយការណ៍អំពីប្រាក់ចំណូលពិតប្រាកដរបស់អ្នក ឬដោយចេតនាផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលជាប់ពន្ធរបស់អ្នក អ្នកអាចប្រឈមមុខនឹងការពិន័យជាខ្លាំង។ វាចាំបាច់ណាស់ក្នុងការថែរក្សាកំណត់ត្រាត្រឹមត្រូវ និងរាយការណ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាដែលអាចកើតមាន។

បរាជ័យក្នុងការបង់ពន្ធ

ការខកខានក្នុងការបង់ពន្ធរបស់អ្នកទាន់ពេលវេលាអាចបណ្តាលឱ្យមានការពិន័យ និងការគិតការប្រាក់។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការយល់ដឹងអំពីកាតព្វកិច្ចពន្ធរបស់អ្នក និងធានាបាននូវការបង់ពន្ធទាន់ពេលវេលា ដើម្បីជៀសវាងបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែម។ ការមិនបង់ពន្ធក៏អាចនាំទៅរកផលវិបាកផ្លូវច្បាប់ផងដែរ ដូចជាការបង់ពន្ធ ឬការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជាដើម។

បរាជ័យក្នុងការថែរក្សាកំណត់ត្រាត្រឹមត្រូវ។

ក្នុង​នាម​ជា​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា វា​មាន​សារៈសំខាន់​ណាស់​ក្នុង​ការ​រក្សា​បាន​នូវ​ការ​កត់ត្រា​គណនេយ្យ និង​ពន្ធ​ឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ។ ការខកខានក្នុងការធ្វើដូច្នេះអាចបណ្តាលឱ្យមានការពិន័យ ហើយក៏អាចបង្កើនការសង្ស័យពីអាជ្ញាធរពន្ធដារផងដែរ។ ការរក្សាកំណត់ត្រាដែលមានការរៀបចំ និងត្រឹមត្រូវនឹងមិនត្រឹមតែជួយអ្នកក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងផ្តល់នូវតម្លាភាពក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកផងដែរ។

សវនកម្ម និងការស៊ើបអង្កេត

ការមិនអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជាអាចបង្កឱ្យមានសវនកម្ម ឬការស៊ើបអង្កេតដោយអាជ្ញាធរពន្ធដារ។ នេះអាចជាដំណើរការចំណាយពេលវេលា និងចំណាយច្រើន ដែលនាំទៅដល់ការពិន័យ ការផាកពិន័យ និងសកម្មភាពផ្លូវច្បាប់ដែលអាចកើតមាន។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធានាថាឯកសារ និងកំណត់ត្រាពន្ធរបស់អ្នកគឺដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់សវនកម្ម។

ស្វែងរកជំនួយ និងធនធានសម្រាប់ការអនុលោមតាមពន្ធ

ការធានាការអនុលោមតាមពន្ធគឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់នៃការដំណើរការអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ជាមួយនឹងភាពស្មុគស្មាញនៃបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់ធុរកិច្ចកម្ពុជា វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អាជីវកម្មក្នុងការស្វែងរកជំនួយ និងប្រើប្រាស់ធនធានដែលមានដើម្បីរុករកទិដ្ឋភាពពន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ នេះគឺជាធនធាន និងមធ្យោបាយដ៏មានតម្លៃមួយចំនួនសម្រាប់ការគាំទ្រ នៅពេលនិយាយអំពីការអនុលោមតាមពន្ធ៖

ទីប្រឹក្សាពន្ធដារជំនាញ

Consult with a group of professional tax advisors

ការចូលរួមសេវាកម្មរបស់អ្នកប្រឹក្សាពន្ធដារដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់អាជីវកម្ម។ អ្នកជំនាញទាំងនេះមានចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅអំពីប្រព័ន្ធពន្ធដារកម្ពុជា ហើយអាចផ្តល់ដំបូន្មានតាមតម្រូវការដោយផ្អែកលើតម្រូវការអាជីវកម្មជាក់លាក់របស់អ្នក។ ពួកគេអាចជួយក្នុងការធ្វើផែនការពន្ធ ធានាបាននូវឯកសារត្រឹមត្រូវ និងជួយបង្កើនឱកាសសន្សំពន្ធ។ ស្វែងរកទីប្រឹក្សាដែលមានបទពិសោធន៍ដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងបទប្បញ្ញត្តិពន្ធកម្ពុជា។

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (GDT)

GDT មានតួនាទីជាអាជ្ញាធរគ្រប់គ្រងចម្បងសម្រាប់បញ្ហាពន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ គេហទំព័ររបស់ពួកគេ (www.gdt.gov.kh) ផ្តល់ព័ត៌មាន និងធនធានជាច្រើនទាក់ទងនឹងការអនុលោមតាមពន្ធ។ អាជីវកម្មអាចចូលប្រើទម្រង់បែបបទ គោលការណ៍ណែនាំ និងម៉ាស៊ីនគណនាពន្ធ ដើម្បីជួយក្នុងការរាយការណ៍ពន្ធ និងកាតព្វកិច្ចទូទាត់។ គេហទំព័រ GDT ក៏ផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗអំពីបទប្បញ្ញត្តិពន្ធថ្មីសម្រាប់ធុរកិច្ចកម្ពុជា ដោយធានាថាអាជីវកម្មទទួលបានព័ត៌មាន និងទាន់សម័យ។

វិបផតថលពន្ធលើបណ្តាញ

វេទិកាអនឡាញជាច្រើនផ្តល់ព័ត៌មានពន្ធទូលំទូលាយ និងឧបករណ៍ដែលអាចសម្រួលដល់ដំណើរការអនុលោមតាមច្បាប់ពន្ធ។ វិបផតថលទាំងនេះផ្តល់ជូននូវចំណុចប្រទាក់ងាយស្រួលប្រើ ការណែនាំជាជំហានៗ និងការចូលទៅកាន់ទម្រង់ពន្ធដែលពាក់ព័ន្ធ។ អ្នកប្រើប្រាស់អាចគណនាបំណុលពន្ធរបស់ពួកគេ បង្កើតរបាយការណ៍ និងបញ្ជូនឯកសារតាមអេឡិចត្រូនិក។ វេទិកាទាំងនេះរួមចំណែកដល់ការសម្រួលនីតិវិធីនៃការអនុលោមតាមច្បាប់ពន្ធដារ និងកាត់បន្ថយបន្ទុករដ្ឋបាល។

សមាគមឧស្សាហកម្ម

ការចូលរួមសមាគមឧស្សាហកម្មជាក់លាក់អាចផ្តល់នូវការយល់ដឹង និងធនធានដ៏មានតម្លៃទាក់ទងនឹងការអនុលោមតាមពន្ធ។ សមាគមទាំងនេះតែងតែរៀបចំសិក្ខាសាលា សិក្ខាសាលា និងសន្និសីទ ដែលអ្នកជំនាញចែករំលែកចំណេះដឹង និងការអនុវត្តល្អបំផុត។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះក៏អាចជួយឱ្យអាជីវកម្មទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមពន្ធទូទៅ និងដំណោះស្រាយផងដែរ។

ការបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលា

Training and seminar on latest tax requirements

ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងសិក្ខាសាលាទាក់ទងនឹងពន្ធអាចបង្កើនការយល់ដឹងរបស់អ្នកអំពីបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអនុលោមភាពរបស់អ្នក។ ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះជាធម្មតាធ្វើឡើងដោយអង្គការពន្ធដារ សមាគមឧស្សាហកម្ម ឬវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ ការចូលរួមវគ្គបែបនេះអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពន្ធ ខណៈពេលដែលកំពុងបង្កើតបណ្តាញអ្នកជំនាញពន្ធដែលអាចផ្តល់ការណែនាំ និងការគាំទ្រ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋានសេចក្តីសន្និដ្ឋាន

សរុបមក ការយល់ដឹងអំពីបទប្បញ្ញត្តិពន្ធដារសម្រាប់ធុរកិច្ចកម្ពុជា គឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ជាមួយនឹងមគ្គុទ្ទេសក៍ដ៏ទូលំទូលាយនេះ ឥឡូវនេះអ្នកមានមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីរុករកភាពស្មុគស្មាញនៃទិដ្ឋភាពពន្ធនៅក្នុងតំបន់នេះ។

ប្រដាប់ដោយចំណេះដឹងនេះ អ្នកអាចធានាបាននូវការអនុលោមតាមច្បាប់ ខណៈពេលដែលបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយុទ្ធសាស្រ្តហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ រក្សាការនាំមុខនៃហ្គេមដោយបន្តជូនដំណឹងអំពីការអាប់ដេត ឬការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជា។ ប្រឹក្សាជាទៀងទាត់ជាមួយអ្នកប្រឹក្សាពន្ធដែលអាចទុកចិត្តបាន ដែលអាចផ្តល់ការយល់ដឹងពីអ្នកជំនាញសម្រាប់តម្រូវការអាជីវកម្មជាក់លាក់របស់អ្នក។

ដោយរក្សាភាពសកម្ម អ្នកអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យពន្ធ និងអត្ថប្រយោជន៍អតិបរមាសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ សូមចងចាំថា ការអនុលោមតាមច្បាប់មិនមែនគ្រាន់តែជាកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាអត្ថប្រយោជន៍ជាយុទ្ធសាស្ត្រផងដែរ។ តាមរយៈការគ្រប់គ្រងកាតព្វកិច្ចពន្ធរបស់អ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ អ្នកអាចកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏រឹងមាំ និងទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីភាគីពាក់ព័ន្ធ។

សំណួរគេសួរញឹកញាប់

តើអាជីវកម្មអាចទៅរកជំនួយក្នុងការយល់ដឹង និងអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិពន្ធដារសម្រាប់អាជីវកម្មកម្ពុជានៅឯណា?

ធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាអាចស្វែងរកជំនួយ និងការណែនាំពីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអនុវត្តច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពន្ធ។ លើសពីនេះ ក៏មានអ្នកប្រឹក្សាពន្ធ និងក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យដែលមានជំនាញលើបទប្បញ្ញត្តិពន្ធកម្ពុជា និងអាចផ្តល់ជំនួយដល់អាជីវកម្មផងដែរ។

តើ​អាជីវកម្ម​មាន​កំហុស​អ្វី​ខ្លះ​ពេល​អនុវត្ត​ច្បាប់​ពន្ធ​នៅ​កម្ពុជា?

កំហុសទូទៅមួយចំនួនដែលអាជីវកម្មធ្វើនៅពេលនិយាយអំពីការអនុលោមតាមច្បាប់ពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានដូចជា៖ ការខកខានក្នុងការចុះឈ្មោះសម្រាប់ពន្ធសមស្រប ការមិនតាមដានប្រាក់ចំណូល និងចំណាយឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ការធ្វេសប្រហែសក្នុងការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធទាន់ពេលវេលា ប្រកាសមិនត្រឹមត្រូវ ឬកាត់ការចំណាយ និងមិន ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពន្ធ។

តើចំណូលប្រភេទណាដែលត្រូវបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្មនៅកម្ពុជា?

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលសាជីវកម្មត្រូវបានដាក់លើក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុក និងក្រុមហ៊ុនបរទេសសម្រាប់ប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការធ្វើអាជីវកម្មក្នុងប្រទេស។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងប្រាក់ចំណូលពីពាណិជ្ជកម្ម សេវាកម្ម និងប្រភេទសកម្មភាពអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មានការលើកលែង និងការកាត់ប្រាក់មួយចំនួនដែលមានសម្រាប់ប្រភេទចំណូលជាក់លាក់ ដូចជាប្រាក់ចំណូលពីកសិកម្ម ឬអាជីវកម្មខ្នាតតូច។

តើអត្រាពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជាមានអ្វីខ្លះ?

អត្រាពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រែប្រួលអាស្រ័យលើប្រភេទអាជីវកម្ម និងតង្កៀបប្រាក់ចំណូល។ ជាទូទៅ អាជីវកម្មត្រូវទទួលរងនូវអត្រាពន្ធរីកចម្រើនចាប់ពី 0% ទៅ 20% ដោយអាជីវកម្មខ្នាតតូចភាគច្រើនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងតង្កៀបពន្ធ 5%។ ពន្ធផ្សេងទៀតដូចជា ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) និងពន្ធជាក់លាក់លើទំនិញ និងសេវាកម្មមួយចំនួនអាចអនុវត្តផងដែរ។

តើកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ពន្ធសម្រាប់អាជីវកម្មនៅកម្ពុជាមានអ្វីខ្លះ?

អាជីវកម្មទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានតម្រូវឱ្យចុះឈ្មោះ និងបង់ពន្ធដោយមិនគិតពីទំហំ ឬឧស្សាហកម្មរបស់ពួកគេឡើយ។ កាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ពន្ធសំខាន់ៗសម្រាប់ធុរកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមមានការបំពេញឯកសារបង់ពន្ធប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ ការរក្សាកំណត់ត្រា និងឯកសារត្រឹមត្រូវ និងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវកាលបរិច្ឆេទនៃការបង់ពន្ធ។ ពន្ធជាក់លាក់មួយចំនួនដែលអាជីវកម្មអាចទទួលខុសត្រូវរួមមាន ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម និងពន្ធជាក់លាក់លើទំនិញ និងសេវាកម្មមួយចំនួន។

តើប្រព័ន្ធ VAT ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា?

ប្រព័ន្ធពន្ធលើតម្លៃបន្ថែមនៅកម្ពុជាគឺត្រង់ណាស់។ វាជាការបង់ពន្ធលើការប្រើប្រាស់ទំនិញ និងសេវាកម្ម។ បច្ចុប្បន្នអាករលើតម្លៃបន្ថែមត្រូវបានកំណត់ក្នុងអត្រាស្តង់ដារ 10% ដោយទំនិញ និងសេវាកម្មមួយចំនួនត្រូវបានលើកលែង ឬស្ថិតនៅក្រោមអត្រាកាត់បន្ថយ 0%។ អាជីវកម្មត្រូវបានតម្រូវឱ្យប្រមូល និងបញ្ជូន VAT ទៅអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ (GDT) ជារៀងរាល់ខែ។ ពួកគេក៏អាចទាមទារឥណទាន VAT បញ្ចូលសម្រាប់ VAT ណាមួយដែលពួកគេបានបង់លើការទិញរបស់ពួកគេ។

ទុកមតិយោបល់